skip to Main Content
S  4579438

ดูดไขมันลดเหนียง ลดกรอบหน้า ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

ดูดไขมันลดเหนียง ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

รูปก่อนทำดูดไขมันลดเหนียง ลดกรอบหน้า ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

ก่อนผ่าตัดลดแก้มและดูดไขมันลดเหนียง

ก่อนผ่าตัดลดแก้มและดูดไขมันลดเหนียง

รูปหลังทำดูดไขมันลดเหนียง ลดกรอบหน้า ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

หลังผ่าตัดลดแก้มและดูดไขมันลดเหนียง

หลังผ่าตัดลดแก้มและดูดไขมันลดเหนียง

รูปก่อนทำดูดไขมันลดเหนียง ลดกรอบหน้า ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

ก่อนผ่าตัดลดแก้มและดูดไขมันลดเหนียง

ก่อนผ่าตัดลดแก้มและดูดไขมันลดเหนียง

รูปหลังทำดูดไขมันลดเหนียง ลดกรอบหน้า ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

หลังทำผ่าตัดลดแก้มและดูดไขมันลดเหนียง

หลังทำผ่าตัดลดแก้มและดูดไขมันลดเหนียง

รูปก่อนทำดูดไขมันลดเหนียง ลดกรอบหน้า ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

ก่อนผ่าตัดลดแก้มและดูดไขมันลดเหนียง

ก่อนผ่าตัดลดแก้มและดูดไขมันลดเหนียง

รูปหลังทำดูดไขมันลดเหนียง ลดกรอบหน้า ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

หลังทำผ่าตัดลดแก้มและดูดไขมันลดเหนียง

หลังทำผ่าตัดลดแก้มและดูดไขมันลดเหนียง

รูปก่อนทำดูดไขมันลดเหนียง ลดกรอบหน้า ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

ก่อนทำผ่าตัดลดแก้มและดูดไขมันลดเหนียง

ก่อนทำผ่าตัดลดแก้มและดูดไขมันลดเหนียง

รูปหลังทำดูดไขมันลดเหนียง ลดกรอบหน้า ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

 

หลังทำผ่าตัดลดแก้มและดูดไขมันลดเหนียง

หลังทำผ่าตัดลดแก้มและดูดไขมันลดเหนียง

 

 

Back To Top